บทสวดมนต์ก่อนนอนสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น แบบไม่ต้องรอโชค

0

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น แบบไม่ต้องรอโชค

ในวันนี้เราอย่าจะมาแบ่งปัน “บทสวดมนต์ก่อนนอน” ที่มีค่า มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว เป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นสามารถหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น แบบไม่ต้องพึ่งโชคพึ่งดวงชะตา

ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของบ้านเรา โดยเฉพาะในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน เราได้ถูกปลูกฝังมาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่ แนะนำหมันให้เราสวดมนต์ภาวนาทุกคืน จะส่งเสริมให้กรรมดีของเราเปิดออกมา ทำให้ชีวิตของเรามีความสุข ความรุ่งเรืองจงเป็นของผู้สวด อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ การสวดมนต์ภาวนานั้น เป็นการทำให้จิตใจของเราผ่องใส คิดดีทำดี ตื่นมาก็พบเจอแต่เรื่องดีๆ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีคา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุกๆ เช้า

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เพื่อความรุ่งเรื่อง

มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต

อย่าลืมที่จะแบ่งบุญ “บทสวดมนต์ก่อนนอน” การสวดนี้ให้กับผู้อื่น ขอให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเทอญ สาธุ

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์ คาถามงคล

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here