ไม่ต้องพึ่งโชคหวังดวงชะตา แนะให้สวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น เทวดารัก ปกปักคุ้มครอง

0

ไม่ต้องพึ่งโชคหวังดวงชะตา แนะให้สวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น เทวดารัก ปกปักคุ้มครอง

บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น หากยิ่งสวดมากจะช่วยหนุนนำชะตาชีวิตของคุณให้มีแต่ความสุขและความเจริญ โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน จะเป็นการสร้างความเจริญ ทำอะไรก็มักประสบแต่คามสำเร็จดั่งใจคิดแก่ผู้ที่สวด

บทสวดก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุกๆ เช้า

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความรุ่งเรื่อง

มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต

ขอให้ท่านแชร์บทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

– เกิดการสร้างบุญ จากการที่ตัวเรานั้นแผ่เมตตาเมื่อการสวดมนต์เสร็จสิ้น การแผ่เมตตาแก่ตนเองรวมทั้งเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดอนิสงค์ผลบุญที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

– ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำจะได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ

– สร้างความมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ปัดเป่าอันตรายและสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ให้หลุดพ้นออกไป หากยิ่งสวดมากก็จะยิ่งมีสิริมงคล ทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จ

– สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและจะได้บุญกุศลที่เราทำ

– เกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่ได้รับรองแล้วว่า การสวดมนต์จะทำให้เกิดความสุขในจิตใจของเรา ร่างกายจะหลั่งสารความสุขออกมาทำให้ร่างกายแข็งแรงมีใบหน้าที่สดใส อายุยืนยาว

– เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพ เหล่าเทวดาและดวงจิตวิญญาณทั้งปวง องค์เทวดารักษาคอยปกป้องและดูแล เมื่อได้ยินบทสวดนั้นจะพบกับความเย็นสบาย คลายความทุกข์ที่มี

– สามารถแผ่บุญกุศลที่เราทำไปช่วยกับผู้อื่นที่เดือดร้อนได้ บทสวดมนต์ในทุกบทนั้นหากเราสวดและเราได้กล่าวคำแผ่เมตตาได้กรวดน้ำ จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ดี

อานิสงส์ที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจ เรื่อง อานิสงส์ หรือ ประโยชน์ที่จะรับจากการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านี้นักแต่เป็น

ขอบคุณข้อมูลจาก : share-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here