ท่องบทสวดมนต์สั้นๆทุกวัน นำพาโชคดี ตลอดทั้งวัน

0

ท่องบทสวดมนต์สั้นๆทุกวัน นำพาโชคดี ตลอดทั้งวัน

เขาว่ากันว่าคนเรานั้นไม่ต้องหันพึ่งโชคอยู่เสมอไป เพราะการสวดมนต์จะทำให้เทวดาปกปักและคุ้มครอง จะนำพาความโชคดีมาสู่ผู้ที่ปฏิบัติ จะเป็นการช่วยหนุนนำด ว งชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป มีสติมีสมาธิ มีสิ่งที่ดีเข้ามาหาในตัวของผู้ปฏิบัติ การสวดมนต์และการหมั่นความดีนั้นจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) , สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ , ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ , สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ , ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ โพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด , อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ , อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร , อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยา บ า ทเบียดเบียน , อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ , สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เจ็บ ตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธรรมะเป็นตัวรั ก ษ าผู้ปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านที่ได้สวดมนต์บทนี้อย่างเป็นประจำในทุกๆวันนั้น จะสร้างความเป็นสิริม ง ค ลให้กับตนเอง เพื่อที่จะให้มีชีวิตมีความรุ่งเรืองมีสตินึกคิด ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การดำเนินชีวิต ผู้ที่ฝึกตนปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั้น จะมีชีวิตที่ราบรื่นขึ้นมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here