เผยตำรา ลักษณะ 9 ข้อ ของผู้ที่มีบุญบารมีมาก

0

เผยตำรา ลักษณะ 9 ข้อ ของผู้ที่มีบุญบารมีมาก

ลักษณะของคนที่มีบุญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ตามคำสอนของหล วงตามหาบัว ที่ได้ฝากโอวาทธรรมเอาไว้เตือนใจในการดำเนินชีวิตของทุกคน ให้รู้จักความเป็นไปของชีวิต หากคุณเข้าใจ รับรองว่าจะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของตัวคุณไปตลอดกาล

1 ไม่บ่น เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เราเป็นคนมีปัญญา ยอมรับต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของชีวิต ทำให้เรารู้เห็นและเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปทุกช่วงของชีวิต ทำให้เรารู้ว่าหากเราบ่นไปก็เท่านั้นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือผลแห่งกร ร มอันเป็นสมบัติที่ติดตัว

2 ไม่กลัว เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง มีความกล้าหาญ ทำให้ตัวเราไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมด

3 ไม่ทำสิ่งไม่ดี เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมความคิดความอ่านของเรา ทำให้เกิดความกลัวและอายต่อบาป ละอายต่อสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัว ต่อสังคม

4 ไม่คิดมาก เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์ มาใช้ก่อน

5 รอได้ คอยได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

6 อดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่ งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

7 สงบได้ เย็นได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสา ระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ใน เหตุการณ์ที่เราทุ ก ข์ ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

8 ปล่อยได้ วางได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่จะแบกภาระทุกอย่างหรือความกังวลไปในทุกเรื่อง

9 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อตัวเรามีบุญแล้ว ผลแห่งบุญจะทำการแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ให้ตัวเรานั้นเป็นผู้รู้ต่อความจริงที่จะเกิดขึ้นของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกอยู่ในกระแสของความโลภ ความโกรธ และความหลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : gangbeauty

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here