“เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก” บ้านเรือนทั่วไป 4 เท่า กำหนดเริ่มใช้ 1 ต.ค.2562

0

“เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก” บ้านเรือนทั่วไป 4 เท่า กำหนดเริ่มใช้ 1 ต.ค.2562

เรียกได้ว่าเป็นในเรื่องราวที่มีผู้คนได้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก เพราะในล่าสุดที่ผ่านมานี้นั้นได้มีการร่วมประชุม ในเรื่องของค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมาย ที่ได้ขอเก็บขึ้นค่าขยะ ที่แต่ละบ้านเรือนต้องทำการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยในที่ประชุมนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ….ได้รายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ได้พิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.- 5 ก.พ.62 ผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขตและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 3,095 ราย

ส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้ง3รายการ โดยแยกเป็น 1.เรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขนเห็นด้วยร้อยละ 76.1 ส่วนการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 74.5 ส่วน 2.ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไป การเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 74.2 -80.8 และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 72.2 -80 และ3. ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยที่มีเชื้ อ ทั้งการเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 88 -99.4และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 89.2-93.3

นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มีข้อเสนอแนะเรื่องคือ กทม.ควรปรับปรุงถ้าบัญญัติเรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บคนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและเอกชนที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บคนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติฉบับนี้ กทม.ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้วยระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment เป็นต้น

และ ควรเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ให้พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.62

โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นพระราชบัญญัติฯโดยนำเสนอผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดการมูลฝอยทั่วไป นั้นในส่วนของรายเดือน แต่เดิมจัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน ปัจจุบันจะมีการจัดเก็บค่าเก็บขน และค่ากำจัด สำหรับการจัดเก็บนั้นกรณีเศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย ปริมาณมูลฝอย 20 ลิตร เทียบเท่า 4 กิโลกรัม

โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 กรณี

– กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 40 บาท/เดือน

– กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท

– กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450 บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน

– กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

ในส่วนการจัดเก็บเป็นครั้งคราว

– กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท

– กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท

– กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท

ส่วนมูลฝอยมีเชื้ อ จะเก็บเป็นรายเดือนเดิม เฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขน จะมีการเพิ่มค่ากำจัด กรณีเศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย

– กรณี วันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ค่าเก็บและขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน

– กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยมีเชื้ อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย)ค่าเก็บและขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัด หน่วยละ 480 บาท

ส่วนการจัดเก็บเป็นครั้งคราว ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท ค่าเก็บและขน กรณี ไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75 บาท กรณี เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 15 กิโลกรัม)จัดเก็บ หน่วยละ 75 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยมีเชื้ อ กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บ หน่วยละ 8 บาท

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : khaosod , เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here