สวดคืนนี่ สวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา สั้นๆ ใครติดขัดให้ขอท่าน

0

สวดคืนนี่ สวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา สั้นๆ ใครติดขัดให้ขอท่าน

บทสวดมนต์ก่อนนอน การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีมากๆ จะทำให้เรานั้นมีสติมีสมาธิ และได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้อื่นด้วย บุญกุศลใดที่เราทำมาในแต่ละวัน ไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดี

หากเราสวดมนต์แล้วนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละวันนั้น เราก็สามารถที่จะขอขมาลาโทษ นึกถึงในสิ่งที่ผ่านมา และรู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขในวันต่อไปได้ เมื่อนั้นแล้วบุคคลใดที่สวดมนต์ภาวนาก่อนนอน แล้วนึกถึงความดีความชอบที่ตัวเองทำขึ้นมาในแต่ละวันนั้น ก็มักจะได้บุญกุศลที่สูงค่าราคาแพง

ขอพรกับพระสิวลี ผู้บรรดาลโชคลาภ

บทสวดมนต์ก่อนนอน แนะนำว่าให้สวดเป็นประจำทุกคืน

เริ่มต้นด้วยการกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (ก้มกราบ 3 ครั้ง)

หลังจากนั้นทำการสวดมนต์ บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

สวดบทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง โดยการกราบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) แล้วสวดบทต่อไปนี้

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

สวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บต า ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

สวดบทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร : ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย : ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา : ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา : ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา : ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี : ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา : ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ตัดทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าด้วยเถิด

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ขอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดจงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า

แม้ว่าก ร ร มใดที่ใครเคยทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ ยกเว้นเป็นอภัยทาน ขอให้เขาเหล่านั้นจงมีแต่ความเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ไม่คิดจะจองเวรจองก ร ร มต่อกันตลอดไป

อานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อคุณได้สวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องจบแล้ว หลังจากนั้นให้ทำการนั่งสมาธิต่ออีกสัก 2-3 นาทีก็ยังดี หรือถ้าหากใครนั่งได้นานกว่านี้จะดีมากๆ ช่วงที่นั่งสมาธิขอให้นึกถึงการกระทำตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองและทำเอาไว้ เพื่อที่จะได้นำไปแก้ไขในวันรุ่งขึ้น เพียงเท่านี้คุณก็จะได้บุญกุศลที่สูงใหญ่แล้ว

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์ที่บ้านข้าพเจ้า

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here