อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต พรหมรังสี

0

อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต พรหมรังสี

“ เรื่อง อานิสงส์ของการสวดมนต์ ”

ได้เทศนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ได้ปรากฏในงานของเจ้าพระยาคนหนึ่ง ที่ได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จโตมาเทศนาที่บ้านครั้งพบค่ำ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางจากวัดระฆังมายังบ้านของท่านเจ้าพระยา ซึ่งในขณะนั้นมีอุบาสก อุบาสิกา นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเป็นจำนวนมาก ต้องการที่จะสดับรับฟังการเทศนาของท่านเจ้าประคุณ

ครั้งกล่าวเสร็จจึงกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เมื่อจบแล้วท่านจึงได้เทศนาในเรื่องของ อานิสงส์ของการสวดมนต์ภาวนา

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต ได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณา จนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือ จะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์

ที่อาตมากล่าวเช่นนี้ มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี 5 โอกาสด้วยกันคือ

– เมื่อฟังธรรม

– เมื่อแสดงธรรม

– เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือ การสวดมนต์

– เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น

– เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ

การสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็น 2 เวลานั่นคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อฟังธรรมตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจ ที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน

การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้ง 3 นั่น คือ

– กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม

– ใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย

– วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ ในพระคุณทั้ง 3 พร้อมเป็นการขอขมา ในการผิดพลาด

หากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งสูงยิ่ง ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศล ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดที่เดียวอาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอนการสวดมนต์นี้ ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดับพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตน และประโยชน์แก่จิตอื่น*ที่ว่าประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิตก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ

ทำให้เกิดสมาธิและปัญญา เข้ามาในจิตใจของผู้สวด*ที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่น คือ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้เกิดปัญญา มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียงเหล่าพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์ มีอยู่จำนวนมากก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมายเมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้นภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีเกราะแห่งพรหมเทพและเทวดา ทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยม

ท่านเจ้าพระยาและอุบาสก อุบาสิกาในที่นี้การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือ คุณพระรัตนตรัย ความกลัว

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here