คน 10 จำพวกที่ “เทวดาคอยช่วยเหลือ”

0

คน 10 จำพวกที่ “เทวดาคอยช่วยเหลือ”

เมื่อครั้งหนึ่ง..สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้า ท่านให้ออกสนิทจากนิมมานไปยังสวนอุทยานแห่งหนึ่ง ขนาดนั้นยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ และได้มีพระมาตลีเทพบุตร ทรงทูลถามพระองค์ว่า พระองค์ทรงนมัสการทั้ง 10 ทิศด้วยเหตุผลว่าอย่างไร

ครั้งนั้น สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้า จึงตรัสบอกแก่พระมาตลีบุตรว่า เรานมัสการซึ่งคุณ 10 จำพวกประเภทนี้ จะคอยปกปักรักษาและคอยดูแล

1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

2. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

3.คนที่มีความเคารพแก่มารดา

4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

5. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

6. คนที่มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อยู่เป็นนิจ

7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

8. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

คนทั้ง ๑๐ จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนเเละบังเกิดเเก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด

ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น จำเดิมเเต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง ๑๐ จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ขอให้แบ่งบุญนี้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อจะได้เป็นบุญต่อกันและกัน

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here