บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดในค่ำคืนนี่ มีแต่สุขล้น สวดทุกวันชีวิตจะดีขึ้นทันตา

0

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดในค่ำคืนนี่ มีแต่สุขล้น สวดทุกวันชีวิตจะดีขึ้นทันตา

บทสวดมนต์ก่อนนอน เราคงเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่ยังเล็ก ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน ซึ่งการ สวดมนต์ก่อนนอน นั่นจะเป็นประโยชน์กับตัวเรา เพราะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีสมาธิดี มีจิตใจที่ปลอดโปร่ง ทำให้นอนหลับสนิท ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวา เตรียมความพร้อมกับวันถัดไปที่ดี

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เริ่มต้นอย่างแรกที่เราต้องทำคือ เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (ให้กราบ 3 ครั้ง)

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตาให้ตนเอง กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บลาจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย, อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย, อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่คู่ก ร ร มคู่เวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้คู่ก ร ร มคู่เวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทสวดมนต์ก่อนนอน การอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินผู้ใดก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอจงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า แม้แต่ก ร ร มใดที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ยกถวายไปนำระยะทาง ขอให้เขาเหล่านั้นมีจิตเมตตา มีจิตกุศล คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรต่อกันและกันตลอดไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

ด้วยผลบุญและอานิสงส์บุญแห่งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ พัฒนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถิด

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อคุณได้สวดมนต์ก่อนนอนจบแล้ว หลังจากนั้นให้ทำการนั่งสมาธิ พักและทบทวนตัวเองตลอดทั้งวัน ว่าในวันนี้เราได้ทำความดีหรือไม่ดีอะไรลงไปบ้าง พร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำมาทั้งหมด เมื่อจิตใจสงบแล้วค่อยนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร หากทำให้เป็นนิสัย ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน จิตใจของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่าน จะได้ความรู้สึกที่ดี มองโลกในแง่บวก ชีวิตของเราก็จะสดใส และดีจนน่าแปลกใจทันตา

ผู้ที่แบ่งบุญให้กับผู้อื่นได้สวดมนต์ก่อนนอน ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตเมตตา ขอให้ผลบุญส่งไปให้ท่านด้วยเทอญ สาธุบุญใหญ่

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์สร้างความสุข

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here