20 ลักษณะนิสัย ผู้เป็นเทวดามาเกิด ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

0

20 ลักษณะนิสัย ผู้เป็นเทวดามาเกิด ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา มนุษย์นั้นเป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝน เรียนรู้ ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ หรือที่เรียกว่าดับทุกข์ดับกิเลสได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่าย ต า ย เกิดได้ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่สามารถบวชเป็นพระ แต่ภพภูมิอื่น แม้ว่าจะอยู่สูงกว่ามนุษย์ก็ตาม แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่ กิเลสน้อยกว่ามนุษย์ มีบุญมากกว่ามนุษย์ แต่ไม่สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้

ดังนั้นแล้วจึงมีความเชื่อที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยว่า “เทวดาลงมาเกิด” ซึ่งก็เป็นจริง ที่ท่านอาจจะลงมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จากกิเลสตัณหา เข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุด

ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอ 20 ลักษณะนิสัย ของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดาลงมาเกิด เขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีความสำรวม มีความสงบสุข เพียบพร้อม เป็นที่น่าเคารพบูชา เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นมิตรสหาย ใครๆก็อยากจะพูดคุยได้อยู่ใกล้ด้วย

ลักษณะของ ชาย/หญิง ที่มีความสงบ 20 ประการ

1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

5. เป็นผู้ไม่บ่น

6. เป็นผู้มีความอดทนได้ รอคอยได้

7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

8. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

9. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงฝ่ายใด

11. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ

12. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

13. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา

14. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา

15. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

16. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน

17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป

18. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

19. เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่ว เบียดเบียนผู้อื่น

20. เป็นผู้ศึกษาสนใจ ค้นคว้า และเลื่อมใสในพุทธศาสนา

หากท่านพบเจอกับคนที่มีลักษณะแบบเช่นนี้ หรือมีนิสัยที่คล้ายกับสิ่งที่กล่าวมานี้ ก็ขอให้อยู่ใกล้และเรียนรู้จากคนพวกนี้ คอยรับฟัง คอยสนับสนุน เชื่อเถอะว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆ

หากท่านยังขาดข้อใดข้อหนึ่งใน 20 ข้อนี้ ก็พยายามเติมเต็มทีละข้อ ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนรน เชื่อว่าท่านทำได้ ทานจะมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์อย่างแน่นอน

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : โอวาทหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here