ลดการเอาเปรียบลูกค้า! สคบ. เตรียมประกาศสัญญาเช่าซื้อรถฉบับใหม่ “ลดต้น ลดดอก”

0

ลดการเอาเปรียบลูกค้า! สคบ. เตรียมประกาศสัญญาเช่าซื้อรถฉบับใหม่ “ลดต้น ลดดอก”

การซื้อรถ และมีรถเป็นของตัวเอง เป็นสิ่งที่หลายๆคิดเอาไว้ แต่เนื่องจากราคารถค่อนข้างสูง ทำให้ต้องมีหลายๆปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินในการซื้อ

ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เป็นออกรถนั้นต้องคิดแล้วคิดอีก คิดทั้งเงินต้น เงินดอกให้ดีๆ เพราะอาจจะเป็นภาระในเวลาต่อมาก็เป็นได้ และผู้ที่ออกรถทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับการจ่ายดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่ “ไม่ลดต้น ไม่ลดดอก” คำนวณเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นจนสิ้นสุดสัญญา แถมเวลาที่เอาเงินไปโปะยังต้องเสียเพิ่ม

ล่าสุด สคบ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถ โดยพบว่า ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า

“อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EFFECTIVE INTEREST RATE) หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย สําหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเช่นเดียวกับการคํานวณดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด

โดยข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อ คิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวด ตามสัญญาเช่าซื้อเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (EFFECTIVE INTEREST RATE) บวกร้อยละสามต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชําระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมด ในคราวเดียว โดยไม่ผ่อนชําระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ”

ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่คิดวางแผนว่ากำลังจะออกรถเลยทีเดียวเลย จะได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : Kaijeaw.com

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here