แนวคิดดีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

0

แนวคิดดีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

ในการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง นั้น คือการพัฒนาที่ตั้ง ให้อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอเพียงเป็นที่สุด มีเหตุมีผล สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตัวได้ ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบของตัวเอง และหลักคุณธรรมในการใช้ชีวิต ประกอบกับการวางแผน การตัดสินใจ การกระทำที่แน่วแน่

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้

1. กรอบแนวความคิด

ทั้งนี้เป็นปรัชญาที่ชี้แนะในเรื่องของการดำรงอยู่และนำไปปฏิบัติจริง โดยมีหลักพื้นฐานอ้างอิงจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมบ้านเรา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นมุมมองจากโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพ้นภัยจากวิกฤตต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนในการพัฒนา

2. คุณลักษณะ

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

3. คำนิยาม

ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้

ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

4. เงื่อนไข

การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

เงื่อนไขความรู้: ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม: ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here