บทสวดมนต์ ก่อนนอนแบบสั้น สวดทุกวัน เพื่อเปลี่ยนชีวิต

0

บทสวดมนต์ ก่อนนอนแบบสั้น สวดทุกวัน เพื่อเปลี่ยนชีวิต

ก่อนเข้านอนในทุกวันนั้นใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีในการสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ให้หมั่นสวดในทุกวัน โดยมีความเชื่อกันไว้ว่า การสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เรามีสติปัญญา มีสมาธิ มีความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ นอนหลับได้ง่าย หายเ ค รี ย ด ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ การงาน ทำมาค้าขายก็จะรุ่งเรือง เปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำนั้นพบเจอแต่ความสำเร็จในชีวิตด้วยเถิด

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) , สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ , ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ , ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ , มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

คาถาแผ่เมตตาตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค ทั้งปวง สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เจ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบี ย ดเบี ย นซึ่งกันและกันเลย อนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิดฯ

บทสวดสั้นซึ่งง่ายต่อการจดจำ ให้หมั่นสวดในทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครองทุกท่าน สาธุๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือสวดมนต์ก่อนนอน

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here