ท่องสวดมนต์ตอนเช้า 5 นาที เสริมบารมี มีวาสนาที่ดีตลอด

0

ท่องสวดมนต์ตอนเช้า 5 นาที เสริมบารมี มีวาสนาที่ดีตลอด

ก่อนออกจากบ้ านหากอยา กให้ชีวิตของตัวคุณนั้นพบเจอกับความราบรื่นไปตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะมีปัญหาเล็กใหญ่เข้ามาก็จะสามารถผ่ านพ้นไปได้ด้วยดี การสวดมนต์นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะสามารถทำได้ง่ายๆ เป็นสิ่งที่หลายๆคนทำได้ในทุกวัน และสามารถสวดได้ในทุกคนในทุกช่วงอายุ

บทสวดมนต์แต่ละบทนั้น มีความศักดิ์ สิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในวันนี้เราได้รวมบทสวดมนต์มาให้ทุกท่านได้สวดในตอนเช้าเริ่มต้นวันด้วยการทำจิตใจให้สงบ จิตใจแจ่มใส จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของตัวคุณนั้นมีความราบรื่นด้วยดี ก่อนที่เราจะทำการสวดให้ตั้งจิตใจให้สงบ กราบพระจำนวน 3 ครั้ง และให้ตัวเรานั้นระลึกถึงพระคุณ พระธรรม พระสงฆ์ และให้เริ่มท่องบทสวดมนต์

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะย ามิ , อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะย ามิ , อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการ พ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) , สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ ฯ(กราบ) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ ฯ(กราบ)

คำอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ , ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ , ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ , ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ , ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง) ขอนอบน้อมแด่พ ระ ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

บทสว ด ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ , ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ , สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ , ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ , ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ , ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ , ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ , ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พ ระพุทธ พ ระธรรม พ ระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่๑ แม้ครั้งที่๒ แม้ครั้งที่๓

คำสมาทานศีล๕

ปาณาติปาตาเว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ , อะทินนาทานา เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ , กาเมสุมิจฉาจารา เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ , มุสาวาทา เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ , สุ ราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา , เว ระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิย ามิ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มี ความสุขเถิด , อะหัง นิททุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มี ความทุ กข์

อะหัง อะเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พย าบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆโหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์ กายทุ กข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เ จ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น , อะเว รา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีเว รแก่กัน และกันเลย , อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้พย าบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย , อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย , สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุข กาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here