การสวดมนต์ภาวนาทุกวัน เหมือนเป็นการเฝ้าพระพุทธองค์

0

การสวดมนต์ภาวนาทุกวัน เหมือนเป็นการเฝ้าพระพุทธองค์

การสวนมนต์ เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างบุญบารมี ผลบุญที่เราได้ทำนั้นจะส่งผลทำให้ตัวเรามีสมาธิ มีความคิดที่สงบนิ่ง จิตใจที่ผ่องใส หมั่นสวดมนต์ทุกวัน ทำได้ง่ายแต่ได้บุญมากอานิสงส์บุญมากจนประมาณมิได้ เหมือนเป็นการได้เฝ้าพระพุทธองค์ทุกวัน

ขอให้ทำเป็นนิสัยบุญ เหมือนการที่ตัวเรานั้นกินข้าวในทุกวัน การทำงานต่างๆ หากอยู่บ้านหรือได้ไปวัดสวดมนต์เป็นการสร้างบุญที่ใหญ่มากและทำได้ง่ายๆ หรือจะสวดในใจระหว่างว่างหากว่างเมื่อไหร่จิตพร้อมก็สวดไปเรื่อยๆ ดีกว่าการที่ตัวเรานั้นคิดเรื่องไม่เป็นเรื่อง หันมาทางบุญ เพิ่มบุญให้ตัวเองดีกว่า

หากสวดเต็มรูปแบบมีเวลา ให้สวดบทพุทธคุณ บทต่างๆ จนถึงบทเมตตาใหญ่ และทำสมาธิ เจริญภาวนา อธิษฐานจิต อุทิศบุญทั้งปวงให้พ่อแม่ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว สรรพสัตว์ทั้งปวง ทุกภพชาติและชาติปัจจุบัน ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอบุญใหญ่จนประมาณมิได้…ง่ายแต่ได้บุญมาก

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ จาก จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

เรียบเรียง : postsara

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธ.ธรรมรัSกษ์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here