ลักษณะนิสัย 9 ข้อของผู้ที่มีบุญมาก ทำอะไรก็เจริญ

0

ลักษณะนิสัย 9 ข้อของผู้ที่มีบุญมาก ทำอะไรก็เจริญ

นิสัยใจคอของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป การดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อมรอบข้าง หรือจะเป็นจิตใจภายในของเราซึ่งมีความแตกต่างกันของแต่ละคน

ซึ่งในวันนี้เราได้มีลักษณะนิสัย 9 ข้อ ของผู้ที่มีบุญมากหรือเป็นจิตของผู้ที่มีบุญ มักจะเป็นเช่นนี้ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ได้กล่าวเอาไว้

จิตของผู้มีบุญ 9 ข้อ

1. ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นปัญญา ทำให้มีความยอมรับความเป็นจริงของชีวิตที่มี ทำให้เราได้รับรู้ถึงความเข้าใจระดับวาสนาของตนเองและบุคคลรอบข้าง ความเป็นไปของชีวิตจะขึ้นตรงต่ออำนาจบุญวาสนาเวรกรรมที่เราได้ทำเอาไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือ “ผลแห่งกรรม” ที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดนั้นเอง

2. ไม่กลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็ง และความกล้าหาญที่ตัวเรานั้นมี ทำให้ตัวเรานั้นไม่หวั่นต่ออุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิต เพราะสิ่งที่เรามีจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดี คิดจะทำอะไรก็จะมีบุญมารองรับในการกระทำนั้นทั้งหมดสิ้นให้ผ่านพ้นไปได้

3. ไม่ทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวควบคุมจิตใจของเรา ให้เกิดความกลัว ความเกรงใจ และความละอายต่อบาปกรรมที่เรามี ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ทำให้เราเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น เห็นถึงผลกระทบต่างๆต่อครอบครัวและตัวของเราอย่างมากมายมหาศาล

4. ไม่คิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นจิตใจที่สะอาดและความสงบ ทำให้เป็นบ่อเกิดแห่งพลังที่มีอยู่ในตัว ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่รำคาญใจ ไม่คิดเรื่องราวต่างๆให้เป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิดที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานั้นนำมาซึ่งความเบิกบานใจ

5. รอได้ คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นความใจเย็นและความยืดหยุ่นที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่เป็นคนใจร้อน คิดจะทำสิ่งต่างๆคิดหน้าคิดหลัง เห็นถึงจังหวะของการใช้ชีวิตและโอกาสที่มีเข้ามา

6. อดได้ ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

7. สงบได้ เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ใน เหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

8. ปล่อยได้ วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

9. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญที่เรามีนั้นจะเปลี่ยนเป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณโอวาทธรรม : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ขอบคุณข้อมูลจาก : chonburipost

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here